Aangevraagde vergunning Courzandseweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 45, 3089PE, aanleggen van een in-/uitrit aan het voorerf, om op eigen terrein te kunnen parkeren (aanvraagdatum 16-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00333)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Advertenties

Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder APV

Er is op 13 juni 2018 een ontheffing verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 APV Rotterdam 2012.

De ontheffing wordt verleend voor werkzaamheden die plaatsvinden aan het spoor op de locatie Droogdokweg. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen wissels en spoor en het plaatsen van een stootjuk.

De ontheffing geldt van 21 september 2018 19.00 uur tot 24 september 2018 15.00 uur (continue).

Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam,

sector Bestuursrecht,

Postbus 50951,

3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

verleende vergunning Ophemertstraat 60

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ophemertstraat 60, 3089JE, milieuneutraal veranderen van een inrichting; uitbreiding van het terrein (kade) en het plaatsen van twee loodsen voor de opslag van scheepsonderdelen en een werkplaats (datum besluit 15-06-2018, dossiernummer OMV.18.05.00505)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning nabij Reeweg 35

Gemeenteblad

Jaargang 2018

Nr. 128429

Gepubliceerd op 18 juni 2018 09:00

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Reeweg 35 (kadastraal perceel RTD12-AN-59), 3089KM, bouwen van een matrixportaal over de ingaande lanen 1 t/m 8 t.b.v. het gategebied van de Cityterminal (aanvraagdatum 04-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00043)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde vergunning Heijplaatweg 4

Gemeenteblad

Jaargang 2018

Nr. 128448

Gepubliceerd op 18 juni 2018 09:00

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Heijplaatweg 4, 3089JC, plaatsen van een lichtreclamebak op de kopgevel van een loods (aanvraagdatum 05-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00073)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Kennisgeving beschikking Renewi Nederland B.V.

Provinciaal blad

Jaargang 2018

Nr. 4305

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 22 september 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Renewi Nederland B.V. voor de inrichting aan de Ophemertstraat 9, 3089 JD Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (grof) huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen alsmede het scheiden, sorteren en opbulken daarvan.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting. De uitbreiding betreft het stallen van vervoerseenheden en containers met (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede temperatuurmonitoring van grofvuil.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 op de volgende plaatsen inzien:

 • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

 • de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

 • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

 • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 48.

Zaaknummer: 999958301.

Aangevraagde vergunning Eemhavenweg 44

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemhavenweg 44, 3089KH, realisatie van bedrijfshallen met kantoren, voor de opslag van bulkgoederen (aanvraagdatum 05-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00082).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

aangevraagde vergunning Zaltbommelstraat 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Zaltbommelstraat 10, 3089JK, milieuneutrale opslag van houtpellets. ( aanvraagdatum 30-05-2018, dossiernummer OMV.18.05.00533).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

aangevraagde vergunning Ophemertstraat 60

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Ophemertstraat 60, 3089JE, Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu), ( aanvraagdatum 25-05-2018, dossiernummer OMV.18.05.00505).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde vergunning RDM-kade 55

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-kade 55, 3089JR, de bestaande hardglazen entreepui wordt vervangen door een aluminium pui (aanvraagdatum 18-05-2018, dossiernummer OMV.18.05.00337).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.