BuurtWhatsApp

Wat is een BuurtWhatsApp?

Deze BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in Heijplaat. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Wat is het doel van een Buurt WhatsApp?

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in Heijplaat verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Er zijn dus een aantal spelregels opgesteld voor deelname aan de BuurtWhatsApp in Heijplaat.

1. Omtrek

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Heijplaat. In een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 256 personen.

2. Verdachte situaties/heterdaad

Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.

De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

3. Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Wees dus terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

4. Geen overbodige berichten

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.

De BuurtWhatsApp wordt dus alleen als alarmsysteem gebruikt. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.

5. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting

SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Intresse?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de Heijplaat buurt WhatsApp kunt u een app sturen naar 0627569295 met de mededeling dat u aan de Buurt WhatsApp wilt deelnemen.

Gemeenteblad aangevraagde vergunning Ophemertstraat 85

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Ophemertstraat 85, 3089JD, uitbreiding van het terrein met het naastgelegen Schmitt Anchors terrein. Het extra oppervlak wordt gebruikt voor warehousing, opslag buiten (geen DG) en kantoren. Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) ( aanvraagdatum 09-08-2017, dossiernummer OMV.17.08.00119).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Foto’s volgende ochtend brand Julianakerk

De brandweer was maandagochtend 7 augustus 2017 nog bezig met het nablussen van de Julianakerk. De kerk vloog zondagavond laat in brand.

Het gevaar voor de omgeving is geweken. Brandweerlieden waren rond 10.00 uur klaar met het werk.

Het kerkgebouw uit 1930 bestond voor het grootste gedeelte uit hout, hierdoor greep het vuur snel om zich heen. Gisteravond is de torenspits ingestort.

Bewoners uit Heijplaat kwamen maandagochtend even kijken wat er van de kerk is overgebleven. Enkel de stenen restanten van de kerk staan nog overeind.

Een aantal huizen in de omgeving van de Julianakerk werd voor de veiligheid ontruimd. De bewoners van de ontruimde huizen hebben de nacht in diverse hotels in Rotterdam doorgebracht. De verwachting is dat ze maandagmiddag weer hun huizen in mogen.

Halverwege de nacht was de brand onder controle. De brandweer heeft geen aanleiding om de toren te laten slopen, maar of de toren daadwerkelijk kan blijven staan moet blijken uit een nog uit te voeren bouwkundig onderzoek.

Vooralsnog is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

Brand in Julianakerk

Zondagavond 6 augustus 2017 kreeg de brandweer omstreeks 23:12 uur de melding dat er in de Julianakerk aan de Zaandijkstraat in Heijplaat een grote uitslaande brand woedde. De brandweer heeft de brand opgeschaald naar het sein 'Zeer grote brand' en GRIP2.

De Julianakerk aan de Zaandijkstraat in de staat op instorten als gevolg van de grote brand. De brandweer beschouwt het leegstaande gebouw als verloren. Het dak van de kerktoren is omstreeks 23:40 uur ingestort.

Ongeveer vijftien omliggende woningen zijn ontruimd. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners kunnen terugkeren naar hun woningen.

Door de brand is er een flinke rookontwikkeling ontstaan die richting het centrum van Rotterdam trekt. Metingen in de omgeving hebben geen gevaarlijke concentraties aangetoond. De veiligheidsdienst houdt er rekening mee dat de rookoverlast nog tot halverwege de nacht kan duren.

In het gebied is omstreeks 23:21 uur een NL-alert verstuurd. Inwoners worden daarin opgeroepen ramen en deuren te sluiten om rookoverlast te voorkomen.

De Julianakerk is in 1930 gebouwd en was net verkocht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Verleende vergunning Heijplaatweg 10

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Heijplaatweg 10, 3089JC, plaatsen van een kantoor in meerdere lagen in de Grofsmederij. De Grofsmederij met Ketelmakerij is een gemeentelijk monument, dat onderdeel uitmaakt van het complex Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). (datum besluit 20-06-2017, dossiernummer OMV.17.01.00379)
 
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.
 

Aangevraagde vergunning Scheepsbouwweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Scheepsbouwweg 1, 3089JW, beperkte aanpassing van een aantal hallen en kantoorruimten op de RDM campus in Rotterdam, ten behoeve van de afdeling Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam (aanvraagdatum 15-06-2017, dossiernummer OMV.17.06.00257)
 
Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.
 

Aangevraagde vergunning Corydastraat 21

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
nabij Corydastraat 21 (kadastraal perceel CLS00-A-4692), 3089TA, realiseren van 24 woningen in Bouwveld 5A van Het Verborgen Geheim (aanvraagdatum 28-06-2017, dossiernummer OMV.17.06.00506) (kadastraal perceel CLS00-A-4692), 3089TA, realiseren van 24 woningen in Bouwveld 5A van Het Verborgen Geheim (aanvraagdatum 28-06-2017, dossiernummer OMV.17.06.00506)

Kennisgeving beschikking Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Bedrijf : SITA Recycling Services West B.V.
Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam
Activiteit :Bouwen
Voor : Het aanbrengen van een nieuwe roldeur in de zuid-oostgevel Aanvraagdatum: 7 maart 2017
Besluitdatum : 14 juli 2017
Bekendmaking : 14 juli 2017
Zaaknummer :999949924
Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Inlichtingen
Mevrouw V. Kramer van de DCMR, telefoon: 010 – 246 86 37.
Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via http://www.overheid.nl.

aangevraagde vergunning Scheepsbouwweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.
Scheepsbouwweg 1, 3089JW, beperkte aanpassing van een aantal hallen en kantoorruimten op de RDM campus t.b.v. de afdeling Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam. Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen ( aanvraagdatum 13-07-2017, dossiernummer OMV.17.07.00222).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

aangevraagde vergunning Ophemertstraat 50BG

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.
Ophemertstraat 50BG, 3089JE, aanbouw aan opslaghal & gevelrenovatie ( aanvraagdatum 13-07-2017, dossiernummer OMV.17.07.00244).
Informatie aangevraagde vergunningen.
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

verleende vergunning Quarantaineweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Quarantaineweg 1 0001, 3089KP, drie containers (in een U-vorm) te plaatsen. De aanvraag is voor een bouwwerk dat is bestemd om in een tijdelijke behoefte te voorzien. ( datum besluit 26-07-2017, dossiernummer OMV.17.06.00002).
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.