Aanwijzing beschermd stadsgezicht gebied Heijplaat, gemeente Rotterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Staatscourant
Jaargang 2018
Nr. 28024
Gepubliceerd op 23 mei 2018 09:00

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties maken bekend dat zij, gelet op artikel 9.1 van de Erfgoedwet en de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, bij besluit van 23 mei 2018 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

gemeente Rotterdam; gebied Heijplaat

en dat het bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven, vastgesteld op 22 februari 2018, voldoet aan het beschermingsvereiste.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen, aan de raad van de gemeente Rotterdam, aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland en aan de Raad voor Cultuur.

Het besluit, de motivering, de toelichting en de begrenzingskaart liggen ter inzage bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 DL in Rotterdam. De stukken kunt u hier inzien na het maken van een afspraak via het telefoonnummer 010-2672514.

Daarnaast liggen de stukken ter inzage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG in Amersfoort. Tevens zijn de stukken gepubliceerd op de website van de RCE: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/stads-en-dorpsgezichten.

bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van “Bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.

Advertenties

Waarschuwing van een bezorgde bewoner

Woensdag 9 mei 2018

Daar ik niet kon slapen, was ik rond 4 uur naar beneden gegaan. Op het moment dat ik bij het raam een sigaretje stond te roken, zag ik iemand uit het brandpad lopen. Ik dacht nog: “Die moet vroeg beginnen”. Toen ik bijna uitgerookt was, kwam dezelfde persoon uit de richting van de afgebrande kerk met een fiets aangelopen. Hij had het achterwiel opgetild en je hoorde de spaken tegen het slot slaan. Ik kon niet zien wie het was. Het enige wat ik kon zien, was dat het een jongen was met een normaal postuur, een capuchon ophad en de jas 2 witte brede balken op de voorzijde had. Wat mij ook opviel was dat hij liep op schoenen met een harde zool die best herrie maakte en dat zijn schouders op en neer gingen tijdens het lopen. De fiets was een nieuwere fiets, zilverkleurig en had handremmen.

Op dat moment besloot ik me aan te kleden en er achteraan te gaan. Voordat ik naar buiten ging zag ik de persoon weer langslopen richting de afgebrande kerk, maar nu zonder de fiets. Toen ik buiten was, heb ik gelijk 112 gebeld en zij zouden komen kijken. Dat was om 4.40 uur. Ik heb de betreffende persoon niet meer kunnen vinden en om 7.00 uur ben ik naar huis gegaan.

En de politie… nooit gezien en niets meer van gehoord.

Misschien is het een misverstand, maar beter een onterechte waarschuwing dan dat het om een voorval gaat waar onwetendheid over bestaat.

 

Rectificatie opheffing commissie der gevallenen

In het stukje over de opheffing stond dat de financiële afwikkeling niet jofel verliep. De zin doet vermoeden dat dit komt door Stichting de Huiskamer op Heijplaat. Dat is echter niet juist, zij hebben ons juist prima geholpen. Het duurde echter een aantal maanden dat alle nota’s door medewerkenden waren ingeleverd.

De commissie zoals die dit jaar zijn werk heeft gedaan is geen rechtspersoon, maar een particulier initiatief, waarvan de Huiskamer op aanwijzing van de Gemeente Rotterdam, hun medewerking hebben aangeboden.

Met een vriendelijke groet,

Goof van der Stoep

Opheffing Commissie der Gevallenen Heijplaat

Onderwerp: Opheffing Commissie der Gevallenen Heijplaat.

Bij de oprichting van de Wijkraad voor Heijplaat vond de eerste wijkraad het belangrijk dat de herdenking van de gevallenen ieder jaar op 4 mei moest plaatsvinden ook op Heijplaat.

Om dit te kunnen doen werd er vanuit de Wijkraad een commissie gevormd die werd aangevuld door een aantal burgerleden. Deze commissie organiseerde de herdenkingen in gebouw Courzand bij de gedenksteen ter nagedachtenis van Arie den Toom.

Courzand was tijdens de oorlog een belangrijke plek waar een grote groep verzetsstrijders in de kelder en de grote zaal bij elkaar kwamen om gevechtstrainingen uit te voeren. De groep behoorde tot het verzet van Zuid-Holland en bestond uit meer dan 350 leden.

In de jaren 70 kwam de Wijkwelzijnsgroep en namen er ook mensen vanuit deze groep zitting in de Commissie der gevallenen.

Na het opheffen van de Wijkraden en de Wijkwelzijnsgroepen, nam de Vereniging van Wijkbewoners de werkzaamheden over, met een groot deel van de zelfde mensen die de commissie vormden.

Met de nieuwe verordening op de bewonersorganisaties heeft de Vereniging van Huurders Heijplaat eind 2016 deze taak overgenomen. De Vereniging van Huurders Heijplaat heeft echter geen contractnummer bij de gemeente Rotterdam (dit contract nummer is nodig om subsidiegelden of onkosten te kunnen declareren bij de gemeente Rotterdam).

Op aanwijzing van de Gemeente Rotterdam is er in overleg met de “Huiskamer op Heijplaat” besloten om de aanvraag voor de vergoeding van de onkosten van de Dodenherdenking via hun te laten verlopen. Dat is dit jaar gebeurd, maar doordat alles niet jofel liep en de commissie ook geen rechtspersoon is, hebben de leden besloten om hun werkzaamheden te stoppen.

Wij vragen via deze weg of  een van de verenigingen of stichtingen op Heijplaat de Herdenking bij het monument, voort willen zetten, zij mogen op onze persoonlijke hulp rekenen.

Namens de leden van de Commissie der Gevallenen

Goof van der Stoep

Wil Mangelsdorf

Foto’s volgende ochtend brand Julianakerk

De brandweer was maandagochtend 7 augustus 2017 nog bezig met het nablussen van de Julianakerk. De kerk vloog zondagavond laat in brand.

Het gevaar voor de omgeving is geweken. Brandweerlieden waren rond 10.00 uur klaar met het werk.

Het kerkgebouw uit 1930 bestond voor het grootste gedeelte uit hout, hierdoor greep het vuur snel om zich heen. Gisteravond is de torenspits ingestort.

Bewoners uit Heijplaat kwamen maandagochtend even kijken wat er van de kerk is overgebleven. Enkel de stenen restanten van de kerk staan nog overeind.

Een aantal huizen in de omgeving van de Julianakerk werd voor de veiligheid ontruimd. De bewoners van de ontruimde huizen hebben de nacht in diverse hotels in Rotterdam doorgebracht. De verwachting is dat ze maandagmiddag weer hun huizen in mogen.

Halverwege de nacht was de brand onder controle. De brandweer heeft geen aanleiding om de toren te laten slopen, maar of de toren daadwerkelijk kan blijven staan moet blijken uit een nog uit te voeren bouwkundig onderzoek.

Vooralsnog is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

Brand in Julianakerk

Zondagavond 6 augustus 2017 kreeg de brandweer omstreeks 23:12 uur de melding dat er in de Julianakerk aan de Zaandijkstraat in Heijplaat een grote uitslaande brand woedde. De brandweer heeft de brand opgeschaald naar het sein 'Zeer grote brand' en GRIP2.

De Julianakerk aan de Zaandijkstraat in de staat op instorten als gevolg van de grote brand. De brandweer beschouwt het leegstaande gebouw als verloren. Het dak van de kerktoren is omstreeks 23:40 uur ingestort.

Ongeveer vijftien omliggende woningen zijn ontruimd. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners kunnen terugkeren naar hun woningen.

Door de brand is er een flinke rookontwikkeling ontstaan die richting het centrum van Rotterdam trekt. Metingen in de omgeving hebben geen gevaarlijke concentraties aangetoond. De veiligheidsdienst houdt er rekening mee dat de rookoverlast nog tot halverwege de nacht kan duren.

In het gebied is omstreeks 23:21 uur een NL-alert verstuurd. Inwoners worden daarin opgeroepen ramen en deuren te sluiten om rookoverlast te voorkomen.

De Julianakerk is in 1930 gebouwd en was net verkocht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.