Aanwijzing beschermd stadsgezicht gebied Heijplaat, gemeente Rotterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Staatscourant
Jaargang 2018
Nr. 28024
Gepubliceerd op 23 mei 2018 09:00

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties maken bekend dat zij, gelet op artikel 9.1 van de Erfgoedwet en de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, bij besluit van 23 mei 2018 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

gemeente Rotterdam; gebied Heijplaat

en dat het bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven, vastgesteld op 22 februari 2018, voldoet aan het beschermingsvereiste.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen, aan de raad van de gemeente Rotterdam, aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland en aan de Raad voor Cultuur.

Het besluit, de motivering, de toelichting en de begrenzingskaart liggen ter inzage bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 DL in Rotterdam. De stukken kunt u hier inzien na het maken van een afspraak via het telefoonnummer 010-2672514.

Daarnaast liggen de stukken ter inzage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG in Amersfoort. Tevens zijn de stukken gepubliceerd op de website van de RCE: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/stads-en-dorpsgezichten.

bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van “Bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.

Advertenties

Bewonersbrief vliegenoverlast Heijplaat en Rapportage betreffende het (vervolg) onderzoek naar de vliegenoverlast

Sinds een paar weken is de vliegenoverlast weer groot. Afgelopen maand zijn er nieuwe onderzoeken in de omgeving van Heijplaat gedaan. In onderstaande pdf’s de informatie over deze resultaten.

Met dank aan: https://www.heijplaat.com/rapportvliegenoverlastkad

Aangevraagde vergunning RDM-kade 55

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

RDM-kade 55, 3089JR, vervangen van de bestaande hardglazen entreepui van het Innovation Dock op het RDM terrein door een aluminium pui (aanvraagdatum 11-05-2018, dossiernummer OMV.18.05.00221)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende vergunning Karimunstraat 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Karimunstraat 1, 3089SM, plaatsen van een nieuw kozijn in de zijgevel van een woning, ter plaatse van de begane grondverdieping (datum besluit 11-05-2018, dossiernummer OMV.18.04.00179)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Aangevraagde vergunning nabij Quarantaineweg 100

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Quarantaineweg 100 (kadastraal perceel CLS00-A-3919), 3089KP, verplaatsen van de oefenpontons De Hartel en Rookbom. Het oefenponton De Hartel wordt gerenoveerd en verplaatst van de Mississippihaven naar de Heysehaven. Het oefenponton De Rookbom wordt verplaatst van de Gantelhaven naar de Heysehaven. Beide objecten worden palen geplaatst met een landtoegang. (aanvraagdatum 07-05-2018, dossiernummer OMV.18.05.00119)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Waarschuwing van een bezorgde bewoner

Woensdag 9 mei 2018

Daar ik niet kon slapen, was ik rond 4 uur naar beneden gegaan. Op het moment dat ik bij het raam een sigaretje stond te roken, zag ik iemand uit het brandpad lopen. Ik dacht nog: “Die moet vroeg beginnen”. Toen ik bijna uitgerookt was, kwam dezelfde persoon uit de richting van de afgebrande kerk met een fiets aangelopen. Hij had het achterwiel opgetild en je hoorde de spaken tegen het slot slaan. Ik kon niet zien wie het was. Het enige wat ik kon zien, was dat het een jongen was met een normaal postuur, een capuchon ophad en de jas 2 witte brede balken op de voorzijde had. Wat mij ook opviel was dat hij liep op schoenen met een harde zool die best herrie maakte en dat zijn schouders op en neer gingen tijdens het lopen. De fiets was een nieuwere fiets, zilverkleurig en had handremmen.

Op dat moment besloot ik me aan te kleden en er achteraan te gaan. Voordat ik naar buiten ging zag ik de persoon weer langslopen richting de afgebrande kerk, maar nu zonder de fiets. Toen ik buiten was, heb ik gelijk 112 gebeld en zij zouden komen kijken. Dat was om 4.40 uur. Ik heb de betreffende persoon niet meer kunnen vinden en om 7.00 uur ben ik naar huis gegaan.

En de politie… nooit gezien en niets meer van gehoord.

Misschien is het een misverstand, maar beter een onterechte waarschuwing dan dat het om een voorval gaat waar onwetendheid over bestaat.

 

Gemeente Rotterdam – Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen – Courzandseweg

Courzandseweg 18/0009267 AS 18/06048

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

•dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;

•dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;

•dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

•dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Courzandseweg;

•dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

•dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

•dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Courzandseweg, ter hoogte van nr. 45 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

•dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s ten tijde van het nemen van het besluit er nu één vak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;

•dat de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht, maar als blijkt dat er wel behoefte bestaat voor een tweede oplaadplaats deze plaats snel kan worden ingericht.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

1*het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

2*dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

3*dat overleg heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

BESLUIT:

• Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Courzandseweg, ter hoogte van nr. 45 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

• Eén parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, aangezien hier alleen nu concreet behoefte voor bestaat en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten als hier de behoefte toe bestaat.

• Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501 –schuin (links / rechts) wijzend, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De O.B.U. wordt belast met de uitvoering van dit besluit.Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant  Rotterdam, 25 april 2018

Namens het College van Burgemeester en Wethoudersde directeur Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer

M.A. van Kruiningen

Niet eens met dit besluit?Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes wekenna de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan· uw naam, adres en handtekening;· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;· de datum waarop u bezwaar maakt;· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;· de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

Aangevraagde vergunning Karimunstraat 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Karimunstraat 1, 3089SM, plaatsen van een nieuw zijraam op de begane grond (aanvraagdatum 11-04-2018, dossiernummer OMV.18.04.00179).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Aangevraagde vergunning Den Hamweg 30

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Den Hamweg 30, 3089KK, vergroten van de technische dienst door bijplaatsen van een gebouw en milieu neutraal veranderen van een inrichting (aanvraagdatum 15-03-2018, dossiernummer OMV.18.03.00289)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Gemeente Rotterdam – Exploitatievergunning – Courzandseweg 51

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen voor:

de inrichting: Buurtvereniging Heijplaat

adres: Courzandseweg 51

postcode: 3089 PT te Rotterdam

Geldig vanaf: 6 april 2018

Geldig tot en met: 6 april 2023

Kenmerk: hv.P.0219961.2017

Datum besluit: 6 april 2018

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horeca Vergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website http://www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via http://www.digid.nl, respectievelijk http://www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.